Skip to main content

Recent blog posts

ปรับปรุงเนื้อหา "การสร้าง Font stack เพื่อภาษาไทยงาม ๆ (บน Safari)"

Submitted by ezybzy on Sun, 2022-12-04 - 20:29
จากที่เมื่อปีก่อนได้เขียนเรื่อง "การสร้าง Font stack เพื่อภาษาไทยงาม ๆ (บน Safari)" พบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงบางประการบน macOS, iOS ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้ แต่ไม่อยากจะกลับไปแก้ไขของเดิมจึงตัดสินใจว่าเขียนเป็น Follow up เพิ่มเติมน่าจะดีกว่า
Tags

การสร้าง Font stack เพื่อภาษาไทยงาม ๆ (บน Safari)

Submitted by ezybzy on Wed, 2021-09-01 - 12:00
หัวข้อนี้เป็นการเล่าวิวัฒนาการของ Font stack ที่ใช้ในเว็บนี้ (เท่าที่นึกออก) รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เจอในระหว่างพัฒนา จนได้มาเป็น Font stack ตัวปัจจุบัน
Tags

Upgrade to Drupal 9.2

Submitted by ezybzy on Thu, 2021-08-19 - 08:56

Finally, it happened. After migrating all markdown input filters to CKEditor, I can upgrade this site to Drupal 9 series. Gutenberg seems to be broken on Drupal 9.2 which affects me a little as I use it for authoring page content only. It is the best decision to choose CKEditor, which is on Drupal core, instead of Gutenberg for blog content.

Tags

ชีวิตใน GCE

Submitted by ezybzy on Sat, 2021-08-14 - 19:00

หัวข้อนี้ น่าจะใช้เวลาในการเขียนยาว แต่โดยสรุปก็คงต้องบอกว่า ได้ควบคุมดั่งใจ (แม้จะมากไป) ในราคาที่สมเหตุสมผล

Tags

เรื่องเล่าจากย่านอโศก

Submitted by ezybzy on Sun, 2021-08-08 - 16:09

วันนี้ได้มีโอกาสออกจากบ้านไกล ๆ เสียทีเพื่อนำ iPhone ไปรับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หลังจากที่ค้นหาข้อมูลว่ายังมีศูนย์บริการใดบ้างที่ยังเปิดบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้าง ก็พบว่า Copperwired ยังคงให้บริการดังกล่าวที่ศูนย์บริการ iServe ชั่วคราวซึ่งตั้งที่สำนักงานใหญ่บริษัท คือตึกเสริมมิตรที่อโศก จึงนำมาสู่การเดินทางและเรื่องราวข้างทางที่จะเล่าในวันนี้

Tags