Skip to main content

SharePoint 2013

ทำ Breadcrumb ให้ถูกต้องใน Publishing site

Submitted by ezybzy on
Breadcrumb เป็นรูปแบบการกระโดดย้อนไปยังหน้าเว็บที่ผ่านมาที่คลาสสิคอีกรูปแบบหนึ่ง จนทุกวันนี้ในหลาย ๆ เว็บที่มีความเป็นโครงสร้างก็ยังคงมีการใช้งานมันอยู่ แม้ว่า SharePoint 2013 จะพยายามเอามันออกไปจากหน้าจอ แต่จนแล้วจนรอดด้วยความต้องการของลูกค้า หรือของทางผู้ออกแบบก็ยังหยิบยกมันขึ้นมาใช้ แต่จะทำอย่างไรจึงได้ Breadcrumb ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์มาใช้ใน SharePoint 2013 ล่ะ?

ลง Language Pack ให้ SharePoint 2013

Submitted by ezybzy on
ในที่สุด Language Pack ภาษาไทยก็ออกมาให้ได้ติดตั้งเสียที กระบวนการติดตั้งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แต่ก็อาจจะมีจุดที่ตกหล่นไปบ้าง เราสามารถแบ่งกระบวนการออกได้เป็น 2 กรณีคือ

เรื่องของ People parameter ใน Workflow 2010 และ 2013

Submitted by ezybzy on
ใน SharePoint 2010 บน Workflow Initiation/Association Form เมื่อเราต้องการ Parameter สำหรับใส่ People เราสามารถสร้างมันได้จาก SharePoint Designer ซึ่งค่าที่ได้นี้เมื่อถูกนำไปใช้ต่อใน Workflow ในรูปแบบของการสั่ง To string เราจะได้ XML ที่ Malform มาก้อนหนึ่งที่บรรจุรายละเอียดของ People แยกเป็นรายคน ทั้งนี้เนื่องจากฟอร์มดังกล่าวถูกสร้างมาด้วย InfoPath โดยอัตโนมัติ