Skip to main content

Magic Keyboard

Magic Keyboard: ความต่างคือความนุ่ม

Submitted by ezybzy on
ในที่สุดวันนี้ก็ได้ลองใช้งาน Magic Keyboard เสียที ความรู้สึกก่อนที่จะได้ใช้มันนั้นมีคำถามในใจว่ามันจะรู้สึกเหมือนกับแป้นพิมพ์ของ MacBook Retina หรือไม่ และความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่เหมาะสมในการใช้งานเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องหรือไม่? และเมื่อได้ใช้งานจริงก็ทำให้พอจะตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้