Skip to main content

ความวุ่นวายในการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์กับธุรกิจสถาบันการเงิน

Submitted by ezybzy on
เมื่อกำหนดเวลาที่จะทำการย้ายบ้านแล้ว ขั้นต่อมาคือสำรวจว่ายังมีเอกสารอะไรที่ยังส่งไปที่บ้านอีกบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอกสารเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ รวมไปถึงเอกสารจากสถาบันการเงิน
Tags

Beware when using Microsoft.Owin.Security.OAuth and Microsoft.AspNet.WebApi.Cors

Submitted by ezybzy on
Recently, I helped colleague securing his ASP.NET WebApi. The WebApi was called from SharePoint Online using JavaScript. We thought that an integration with OAuth would be simple for CORS (cross-origin resource sharing) but we took a week to figure out what went wrong with mash up code.

Digital Transformation 101: การจัดหาระบบ IT เพื่อใช้ในกระบวนการธุรกิจ

Submitted by ezybzy on
เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นน้อง (เจ้าของกิจการ) ที่ประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับ IT เลย แต่มีความต้องการที่จะเอาระบบ IT มาจัดการกับคลังสินค้า ซึ่งเมื่อได้พูดคุยก็พบว่าน้องเขาก็ยังไม่ได้ตระหนักว่าการแค่คิดจะสร้างระบบ IT มาใช้งาน มันยังมีขั้นตอนที่ต้องรับทราบก่อน เพื่อที่การลงทุนนี้จะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน และไม่เป็นโครงการ IT ที่ล้มเหลวอันเนื่องจากปัญหาที่คิดไม่ถึงทั้งหลาย

การสำรวจเพื่อการย้ายบ้าน/ที่อยู่อาศัย

Submitted by ezybzy on
ในช่วงชีวิตหนึ่ง การมีบ้านพักมั่นคงถาวร (ไม่เช่าเขาอยู่) น่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตของหลาย ๆ คน ชีวิตของผมก็เช่นกัน ในปีหน้าผมก็ต้องย้ายบ้านเช่นกัน จากชีวิตย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพมหานคร ออกห่างจากพื้นที่นอกศูนย์กลางกรุงเทพมหานครมาอยู่ยังพื้นที่ที่ยังมีความเป็นสวนค่อนข้างสูง (แต่หมู่บ้านจัดสรรก็ตามมาเยอะแล้ว) แต่ชีวิตการทำงานก็ยังไม่ได้เปลี่ยน แน่นอนมันก็นำมาสู่ปัญหาใหม่ ๆ ที่ต้องเจอ หัวข้อนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องสนใจและต้องเตรียมตัวเมื่อย้ายบ้าน
Tags